awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  home  ::  gorakalwaria  ::  e-mail  :: 

   

Opiekun

::  wstęp  ::  poradnik  ::

 

poradnik

::  kontrakt-umowa  ::  plan rozwoju nauczyciela stażysty  ::  arkusz hospitacji  ::
::  arkusz obserwacji  ::  dekalog opiekuna stażu 
::  kodeks etyki  :: 
::  ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu  ::

 

Ocena dorobku zawodowego stażysty

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu została przygotowana dla nauczyciela świetlicy szkolnej, starającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Był to staż skrócony do 9 miesięcy. Prezentowana forma Oceny dorobku nauczyciela powstała po ukończeniu przez autora warsztatów Awans zawodowy nauczyciela - zadania dyrektora.

Autor: mgr inż. Jarosław Mikołajczyk
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie

 

OCENA

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

  

1. Imię i nazwisko:            mgr Ewa Kowalska

2. Aktualny stopień awansu zawodowego:            nauczyciel kontraktowy

3. Okres i podstawa prawna odbywania stażu: 1 września 2000 r. – 30 maja 2001 r., na podstawie art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami).

4. Miejsce, wymiar zatrudnienia i stanowisko w okresie odbywania stażu:

      Pani Ewa Kowalska zajmuje stanowisko nauczyciela świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chrobotowie. Zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy.

5. Kwalifikacje na zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu: W roku szkolnym 1999/00 uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Przygotowując się do objęcia stanowiska pedagoga szkolnego, podjęła studia podyplomowe w zakresie Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, co jest zgodne z planem rozwoju szkoły z powodu obejmowania przez szkołę opieką dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, których coraz większa grupa pozostaje w PSP w Chrobotowie z powodu braku zgody rodziców na umieszczenie ich w szkołach specjalnych.

6. Imię i nazwisko opiekuna stażu:       mgr Elżbieta Jankowska.

7. Terminarz:

     

l.p.

opis

data

1.

data rozpoczęcia stażu

1.09.2000 r.

2.

termin zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela

12.09.2000 r.

3.

data zakończenia stażu

31.05.2001 r.

4.

data dokonania oceny dorobku zawodowego za okres stażu

25.06.2001 r.

 

8. Analiza jakościowa dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu:

           

l.p.

zakres

ocena opisowa

1.

stopień korelacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju z potrzebami szkoły

W indywidualnym planie rozwoju nauczyciela Pani Ewa Kowalska zawarła wiele punktów zbieżnych z potrzebami szkoły, w której pracuje.

Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z rodzicami, których obecność w szkole wiązała się nie tylko z koniecznością spotkania z wychowawcami, ale również z chęcią podzielenia się swoimi obawami i kłopotami z własnymi dziećmi (wyrazili to w opinii Rady Rodziców). Dobrze rokuje to planom Pani Kowalskiej objęcia funkcji pedagoga szkolnego, którego funkcje już obecnie wiele razy wypełniała. Kontakty Pani Ewy Kowalskiej z rodzicami w tym zakresie z pewnością przyczyniły się do przybliżenia szkoły jako instytucji do rodziców i uświadomienia im, że ich opinie i kłopoty brane są pod uwagę w pracy szkoły.

Również podjęte studia podyplomowe z zakresu edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo, jak najbardziej odpowiadają potrzebom szkoły, szczególnie wobec faktu coraz częstszej odmowy rodziców na umieszczenie dziecka niepełnosprawnego w szkole specjalnej, czy szkole życia. Obecnie w szkole uczy się 6 dzieci z takimi potrzebami edukacyjnymi. Rada pedagogiczna rozważa także ewentualną możliwość utworzenia klasy integracyjnej, stąd konieczność podnoszenia przez nauczycieli kwalifikacji w tym zakresie.

Godna podkreślenia jest też współpraca Pani Ewy Kowalskiej z Domem Dziecka w Chrobotowie (potwierdzona załączonym dokumentem), szczególnie z wychowawcami, oraz pedagogiem, współpraca z opieką społeczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Modlinie. Współpraca ta wpływa na budowanie dobrego wizerunku szkoły w środowisku.

2.

poziom realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN § 4 ust. 1

Z racji pełnionej funkcji nauczyciela świetlicy Pani Ewa Kowalska wykonywała przede wszystkim zadania związane z opieką nad dziećmi w szerokim rozumieniu tego słowa.

Prowadziła zajęcia dla dzieci będących pod opieką świetlicy w trakcie oczekiwania na autobus szkolny. Były to zajęcia plastyczne, techniczne, zabawy ruchowe, teatrzyki i zajęcia indywidualne. W zajęciach wykorzystywała wiele metod, preferując metody aktywne. Dzieci chętnie przebywały na zajęciach świetlicy, nie widać było po nich znużenia, a ich prace były wielokrotnie eksponowane, lub wysyłane na konkursy.

Opieka przejawiała się także  w kontaktach z instytucjami w/w, a także Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, pielęgniarką szkolną, ośrodkiem zdrowia.

Opieka nad dziećmi nie kończyła się wraz z ich odejściem ze szkoły. Należy wspomnieć współpracę Pani Kowalskiej z wychowawcami z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Modlinie, w sytuacji, gdy dziecko z rejonu naszej szkoły zaprzestało uczęszczać po przeniesieniu do tego ośrodka.

Należy podkreślić, że w/w przykłady opieki były realizowane konsekwentnie przez cały okres stażu i przy wysokim poziomie skuteczności.

Pani Ewa Kowalska realizowała także zadania wychowawcze. Brała aktywny udział w dyskusji nad modyfikacją planu wychowawczego szkoły, a także - wraz z Panią Krystyną Nowak - była ostatecznym redaktorem w/w planu. Wielokrotnie prowadziła dyskusje z wychowawcami i nauczycielami, po uprzednim rozpoznaniu problemów dziecka, doprowadzając niejednokrotnie do zmiany postępowania wobec wychowanka.

W związku z koniecznością uzupełnienia wykształcenia przez niektórych nauczycieli, a także z powodu zwolnień lekarskich, powstawała konieczność zastępstw – szczególnie klas młodszych. Zajęcia te musiały być przeprowadzone niejednokrotnie bez czasu na gruntowne przygotowanie się do nich. Pani Kowalska wykazała, że posiada duże doświadczenie i jej lekcje nie odbiegają od wymaganych standardów. Bardzo dobrze radziła sobie z dziećmi, osiągając zakładane cele. Również i to zostało zauważone i podkreślone w opinii Rady Rodziców.

3.

jakość i formy dokumentacji przebiegu stażu

Przedstawione dokumenty wydane przez instytucje zewnętrzne i organizacje wewnętrzne szkoły: Dom Dziecka, Radę Rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej, pielęgniarkę szkolną świadczą o zaangażowaniu Pani Ewy Kowalskiej w wiele aspektów pracy szkoły i systematyczną realizację własnego planu rozwoju.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, współpraca z biblioteką pedagogiczną, zaświadczenie o ukończonym kursie komputerowym, odbytych warsztatach, konferencjach metodycznych świadczą o dużym zaangażowaniu i woli podnoszenia przez Panią Ewę Kowalską kwalifikacji zawodowych i dużym nacisku na własny rozwój.

Wiele konspektów zajęć przeprowadzonych w obecności nauczyciela lub opiekuna, potwierdzonych krótką notatką, oraz podane przez opiekuna wnioski z lekcji, scenariusze teatrzyków i jasełek oraz moje własne obserwacje pozwalają sformułować wniosek o dobrej dokumentacji pracy pedagogicznej nauczyciela świetlicy.

Potwierdzam także wykorzystanie materiałów umieszczonych w części „Sfera opiekuńczo-wychowawcza” na radach pedagogicznych i gazetce pedagoga szkolnego. 

4.

ewaluacja form doskonalenia zawodowego

Dobór form doskonalenia zawodowego przez Panią Ewę Kowalską  dobrze odzwierciedla kierunek jej starań przygotowujących do objęcia stanowiska pedagoga szkolnego, pozostając jednocześnie we współbrzmieniu z potrzebami szkoły.

Ukończenie kursu obsługi komputera jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej szkoły na nauczycieli posługujących się technologiami informatycznymi. Ponadto umożliwia uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych dla dzieci.

5.

uogólnione wnioski z obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych prowadzonych przez nauczyciela

Zajęcia zarówno w ocenie dyrektora szkoły jak i opiekuna są prowadzone zgodnie z tematem, który najczęściej dobierany jest pod kątem aktualnych świąt lub rocznic. Cele, podawane najczęściej w postaci operacyjnej, są osiągane. Lekcje prowadzone dynamicznie, z zastosowaniem aktywnych metod nauczania. Dzieci biorą w nich udział bardzo chętnie. Dyscyplina na zajęciach bez zarzutu.

6.

inne działania nauczyciela  nie ujęte w planie rozwoju zawodowego

Pani Ewa Kowalska zaangażowała się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, za co otrzymała stosowne podziękowanie.

Wyrazem uznania dla jej pracy w radzie pedagogicznej było powołanie Pani Kowalskiej do reprezentowania nauczycieli w tworzącej się Radzie Szkoły.

 

9. Na podstawie art. 9c ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 ze zmianami) uwzględniając opinię Rady Rodziców i opiekuna ustalam pozytywną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

10. Z treścią oceny dorobku zawodowego i przysługującym mi prawem odwołania się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni zostałam zapoznana.

 

      ....25 czerwca 200......                              ..........................................

                data                                                            podpis nauczyciela

 

 

                                                                        ..........................................

                                                                                                        podpis dyrektora

 

            Załącznik:

 

            1. Opinia Rady Rodziców

 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK