awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Opiekun

::  wstęp  ::  poradnik  ::

 

wstęp

Opiekun stażu

Drogi opiekunie stażu!

Zostałeś wybrany przez dyrektora szkoły do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej funkcji. Twoja pomoc i wsparcie udzielane młodym nauczycielom mogą umożliwić im szybszą adaptację do warunków pracy w szkole, bardziej efektywne zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz ułatwić integrację z gronem pedagogicznym. Dzieląc się swoim doświadczeniem możesz sprawić, że praca Twojego młodszego kolegi będzie bardziej satysfakcjonująca i w mniejszym stopniu narażona na niepowodzenia. Pełniąc funkcję opiekuna trudno jest odwoływać się do istniejących wzorców, gdyż jest ich niewiele. Możesz jednak sięgać do swoich doświadczeń, wiedzy i umiejętności oraz pomocy innych nauczycieli, a także korzystać z oferty szkoleniowej dotyczącej podnoszenia kompetencji przez opiekuna stażu. Przedstawiamy Ci zakres Twoich nowych obowiązków i życzymy jednocześnie satysfakcji z realizacji nowych zadań.


Pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego

Pierwszym Twoim zadaniem jest przygotowanie wspólnie z młodym nauczycielem planu rozwoju zawodowego na czas jego stażu (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zwana dalej KN - art. 9c ust. 5, rozdz. 3a poświęcony awansowi zawodowemu nauczyciela).

Staż nauczyciela stażysty trwa 9 miesięcy, a nauczyciela kontraktowego 2 lata i 9 miesięcy. Konstruując taki plan, powinniście wziąć pod uwagę nie tylko długość stażu, ale również inne czynniki:

 • specyfikę szkoły oraz plan jej rozwoju;
 • zadania do realizacji przez nauczycieli (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli);
 • wymagania kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, potrzebne do uzyskania kolejnego stopnia awansu;
 • wiedzę, umiejętności i doświadczenie nauczyciela.

Plan rozwoju zawodowego zostaje przedstawiony do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Dyrektor może mieć uwagi i propozycje zmian. W takim przypadku wspólnie ze swoim podopiecznym jesteście zobowiązani nanieść niezbędne poprawki, korekty, uzupełnienia.


Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego

Realizacja tego zadania będzie wymagała od Ciebie zarówno dobrej organizacji czasu, jak i wielu umiejętności związanych z pełnieniem roli konsultanta, mentora.

Młody nauczyciel potrzebuje Twojej pomocy w bardzo wielu dziedzinach: organizacyjnej (np. prowadzenie dokumentacji), dydaktycznej (m.in. przygotowanie i prowadzenie zajęć), wychowawczej (relacje z uczniami), także w sferze spraw osobistych (wsparcie w trudnych sytuacjach, niepowodzeniach, podejmowaniu ważnych decyzji, planowaniu rozwoju zawodowego) i innych.

Dlatego też, już na samym początku warto zawrzeć z podopiecznym umowę - kontrakt dotyczący waszej współpracy podczas stażu.

Ważne elementy kontraktu to: określenie celów i zadań oraz wzajemnie obowiązujących was podczas współpracy zasad i norm. Wstępna umowa powinna określać również formy pracy, takie jak np.:

 

 • spotkania informacyjne (dotyczące procedury awansu, prowadzenia dokumentacji, regulaminu i statutu szkoły, programu wychowawczego szkoły) i inne;
 • spotkania diagnostyczne, np. analiza mocnych i słabych stron, omówienie preferencji, zainteresowań;
 • spotkania poświęcone omawianiu literatury pedagogicznej i różnych form doskonalenia zawodowego;
 • spotkania instruktażowo-konsultacyjne (formy i metody pracy, procedury);
 • spotkania poświęcone omawianiu wykonywanych zadań, doświadczeń nabywanych podczas pracy w szkole, rozwiązywaniu trudności;
 • obserwacja zajęć prowadzonych przez młodego nauczyciela i ich omawianie;
 • udział podopiecznego w zajęciach prowadzonych przez Ciebie i ich omawianie;
 • udział w posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołach przedmiotowych, międzyprzedmiotowych, wychowawczych.

Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego stażu


Na podstawie opracowanego przez Ciebie projektu oceny dorobku zawodowego okresu stażu nauczyciela i po zasięgnięciu opinii rady rodziców, dyrektor szkoły dokonuje oceny dorobku zawodowego Twojego podopiecznego.

Przygotowując projekt oceny powinieneś wziąć pod uwagę, m.in.:
 • wynik realizacji planu rozwoju zawodowego;
 • postęp w rozwoju kompetencji, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb szkoły (placówki);
 • sposób dokumentowania dorobku zawodowego przez nauczyciela.

Ważne jest, aby Twój podopieczny nie był zaskoczony formą i sposobem dokonywanej przez Ciebie oceny. Powinna ona wynikać ze wstępnego kontraktu, jaki zawarłeś z nauczycielem na początku współpracy. Już wtedy należy określić kryteria oceny i sposoby jej przeprowadzania. Ocena może być ustalana wspólnie ze stażystą - pamiętaj, że musi się ona opierać przede wszystkim na obiektywnych kryteriach a nie na subiektywnych odczuciach, poglądach, opiniach.


Udział w pracach komisji kwalifikacyjnej

Jako opiekun nauczyciela stażysty uczestniczysz w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (KN art. 9g ust. 1).


Wynagrodzenie

Za pełnienie funkcji opiekuna stażu przysługuje Ci dodatek funkcyjny. Przyznaje go organ prowadzący szkołę i on też ustala jego wysokość (Rozporządzenie MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego - §3 pkt 3, lit. b).

www.codn.pl

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK