awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

 ::  e-mail  ::

   

Kontraktowy

::  wstęp  ::  teczka ::  plan i staż  ::  wymagania  ::

 

wstęp

 

Nauczyciel kontraktowy - awans na stopień nauczyciela mianowanego


Drogi Nauczycielu Kontraktowy!

Za Tobą pierwsze doświadczenia w roli nauczyciela. Miałeś możliwość wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, przyjrzeć się sobie w nowej roli, poznać swoje mocne i słabsze strony w pracy zawodowej. Przed Tobą kolejny etap na drodze profesjonalnego rozwoju. Z większą świadomością możesz wybierać zarówno obszary, w których chciałbyś się doskonalić, jak i poznawać szczególnie interesujące Cię zagadnienia w pracy nauczyciela oraz przygotowywać się do pełnienia różnych funkcji w szkole. Rośnie Twoja samodzielność w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Swój rozwój zawodowy możesz powiązać z systemem awansu zawodowego, wprowadzonego w zreformowanej szkole (na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela). A oto kolejne kroki, które powinieneś podjąć, aby móc uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.


Staż

Staż jest to okres przygotowawczy, w którym zdobywasz wiedzę i umiejętności, zdobywasz doświadczenie niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Staż rozpoczynasz z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - zwana dalej KN - art. 9d ust. 1).

Uwaga! W przypadku nawiązania stosunku pracy po tym terminie staż możesz rozpocząć dopiero w nowym roku szkolnym (KN art. 9d ust. 1a).

Staż na stopień nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.


Opiekun stażu

Podobnie jak w przypadku nauczyciela stażysty, dyrektor przydziela Ci spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (KN art. 9c ust. 4) opiekuna stażu - doświadczonego kolegę. Pamiętaj, że opiekun nie musi uczyć tego samego przedmiotu co Ty. Istotne jest to, że ma duże doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej, bogaty dorobek zawodowy oraz zna specyfikę pracy w Waszej szkole. Jego zadaniem jest wspieranie Cię w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun opracowuje również projekt oceny Twojego dorobku zawodowego za okres stażu (KN art. 9c ust. 5).

Uwaga! W przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych opiekunem nauczyciela kontraktowego może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze (KN art. 9c ust. 4).


Plan rozwoju zawodowego

W okresie stażu realizujesz własny plan rozwoju zawodowego. Powinien on uwzględniać:
 • specyfikę i potrzeby szkoły;
 • zadania, które masz zrealizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym;
 • wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego;
 • Twoją dotychczasową wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Plan rozwoju zawodowego przedstawiasz do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której odbywasz staż. Dyrektor, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zatwierdza przedstawiony przez Ciebie plan (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami - zwane dalej Rozp.- §6 ust. 5). Po zakończeniu stażu, w ciągu 30 dni, składasz dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (Rozp. §6 ust. 4).


Realizacja planu rozwoju zawodowego

W okresie odbywania stażu Twoimi najważniejszymi zadaniami będą (Rozp. §4 ust. 1):
 • uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu i potrzeb szkoły;
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych (zarówno przez samokształcenie, jak i udział w różnych formach doskonalenia zawodowego);
 • poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

W trakcie wypełniania zadań wynikających z Twojego planu rozwoju zawodowego, dyrektor szkoły zbiera informacje o ich realizacji oraz o efektach prowadzonych przez Ciebie zajęć (Rozp. §6 ust. 3).


Dokumentację związaną z realizacją planu rozwoju zawodowego możesz prowadzić w formie:
 • zapisów wykonywanych przez Ciebie zadań (analiza własnych działań, ocena ich skuteczności, wprowadzane korekty, wnioski) w specjalnie do tego celu przeznaczonym notatniku;
 • konspektów lekcji, scenariuszy zajęć, prac dzieci, kaset wideo z zapisami lekcji, imprez przez Ciebie przygotowanych czy poprowadzonych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej środowiska lokalnego itp.;
 • uwag i refleksji na temat przeczytanej literatury, uczestnictwa w zajęciach doskonalenia zawodowego, stosowanych metod pracy.

Pamiętaj! Jesteś zobowiązany sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu (KN art. 9c ust. 3). Systematyczne dokumentowanie działań w trakcie stażu znacznie ułatwi Ci to zadanie.


Ocena dorobku zawodowego

Dyrektor szkoły dokonuje oceny Twojego dorobku zawodowego za okres stażu, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego, po zapoznaniu się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu i zasięgnięciu opinii rady rodziców (KN art 9c ust. 6 pkt 1). Może też poprosić o opinię samorząd uczniowski.

 • rada rodziców przedstawia swoją opinię w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie;
 • brak opinii rady rodziców nie wstrzymuje procesu oceny dorobku zawodowego (KN art. 9c ust. 7);
 • ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna (KN art 9c ust. 8);
 • ocena jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (KN art. 9c ust. 8);
 • od oceny dorobku zawodowego masz prawo odwoływać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (KN art. 9c ust. 9);
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni, jego decyzja jest ostateczna. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez organ masz prawo przystąpić do egzaminu bez tej oceny (KN art. 9c ust. 9 i 10);
 • gdy ostateczna ocena organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest negatywna, ponowna ocena może zostać dokonana po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, na Twój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły (KN art. 9c ust. 11) - staż ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (KN art. 9d ust. 1).

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

W ciągu 14 dni od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu powinieneś złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Wniosek kierujesz do organu prowadzącego szkołę.

Uwaga! W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, jesteś zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 2).

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obowiązany jesteś dołączyć następujące dokumenty (Rozp. §7 ):

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub ich potwierdzone kopie oraz akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym przez Ciebie stanowisku w okresie odbywania stażu;
 • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego realizowany w okresie stażu i sprawozdanie uwzględniające stopień jego realizacji, zmiany i modyfikacje wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia;
 • ocenę dorobku zawodowego okresu stażu;

Ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w okresie odbywania stażu, powinieneś w szczególności (Rozp. §4 ust.1):
 1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły;
 2. Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe;
 3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych - przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.

Wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują (Rozp. §4 ust.2):

 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania swoich działań, oceniania ich skuteczności, a także dokonywania stosownych korekt w tym działaniu;
 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy z uczniami problematyki środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych;
 3. Uczestniczenie w realizacji zadań ogólnoszkolnych; edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki i potrzeb szkoły;
 4. Wykorzystanie w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej;
 5. Znajomość zagadnień z psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, z zakresu pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela;
 6. Znajomość przepisów prawa dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałeś staż i umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

Do wniosku możesz dołączyć również dokumentację świadczącą o Twoich osiągnięciach zawodowych (Rozp. §7 ust. 3).Prezentacja przed komisją

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.

       W skład komisji wchodzą (KN art. 9g ust. 2):

 • przedstawiciel organu prowadzącego - jako przewodniczący komisji;
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły lub placówki, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans przez dyrektora szkoły;
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • przedstawiciel wskazanego przez Ciebie związku zawodowego - powołany na Twój wniosek (KN art. 9g ust. 5).

Uwaga! Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust. 5a).
W pracach komisji może brać udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (KN art. 9g ust. 4).

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego rozpatrywane są w kolejności ich wpływu. Komisja przeprowadza postępowanie wobec wniosków spełniających wymogi formalne (Rozp. §8 ust. 1-3):
 • złożonych przed 30 czerwca - nie poźniej niż do końca roku szkolnego;
 • złożonych po 30 czerwca - nie później niż w styczniu i lutym następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej powiadamia Cię o terminie i miejscu przeprowadzania egzaminu co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia komisji (Rozp. §8 ust. 6 i 7).

Egzamin jest przeprowadzany w trakcie posiedzenia komisji. Twoim zadaniem podczas egzaminu jest dokonanie prezentacji własnego dorobku zawodowego i udzielenie odpowiedzi na pytania członków komisji, dotyczących wymagań stawianych przed nauczycielem ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Rozp. §9 ust. 2).


Wynik postępowanie egzaminacyjnego

W wyniku postępowania egzaminacyjnego komisja ustala czy egzamin został zdany, czy niezdany.

Komisje podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 swego składu (Rozp. §11-12 ):
 • każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez Ciebie wymagań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu - nauczyciela mianowanego - według skali punktowej od 0 do 10;
 • zdajesz egzamin po uzyskaniu co najmniej 2/3 możliwych punktów, które mają do dyspozycji członkowie komisji;
 • z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, uwzględniający punktację wraz z jej uzasadnieniem;
 • jeżeli zdałeś egzamin - otrzymujesz od komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego; rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ powołujący komisję (KN art. 9g ust. 9);
 • w przypadku niezdania egzaminu możesz ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu (na Twój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły) dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, ale ponownie przystąpić do egzaminu możesz tylko jeden raz w danej szkole (KN art. 9g ust. 8 pkt 1). Dodatkowy staż rozpoczynasz z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć (KN art. 9d ust. 1).

Nadanie stopnia awansu zawodowego

Organ prowadzący nadaje Ci, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela mianowanego (KN art. 9b ust. 4 pkt 2) jeśli:

 1. Spełniasz wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w KN art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3;
 2. Odbyłeś staż i otrzymałeś pozytywną ocenę dorobku zawodowego (KN art. 9b ust. 1);
 3. Zdałeś egzamin przed komisją egzaminacyjną (KN art. 9b ust. 1 pkt 2).

W przypadku niespełnienia któregoś z wyżej przedstawionych warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego organ prowadzący odmawia Ci, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego (KN art. 9b ust. 6).

Od tej decyzji możesz odwoływać się do organu wyższego stopnia (KN art. 9b ust. 7). Jest nim:
 • wobec organu prowadzącego szkołę - organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
 • wobec organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister.
Możesz się również odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli po otrzymaniu stopnia nauczyciela kontraktowego uzyskałeś poziom wykształcenia wyższy niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, organ prowadzący wydaje na Twój wniosek nowy akt nadania uwzględniający posiadany przez Ciebie poziom wykształcenia (KN art. 9f ust. 1).

Uwaga! Jeżeli w ciągu 4 lat pracy w danej szkole nie uzyskasz stopnia nauczyciela mianowanego, stosunek pracy z Tobą wygasa:

 • z końcem roku szkolnego, jeżeli w organizacji pracy Twojej szkoły przewidziano ferie,
 • z końcem roku kalendarzowego, jeżeli w organizacji pracy Twojej szkoły nie przewidziano ferii (KN art. 10 ust. 4a).! Szczególne sytuacje:

Staż


Jeżeli przerwiesz staż z powodu czasowej niezdolności do pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, wskutek:

 • choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy,

możesz złożyć wniosek o kontynuację stażu. Jeśli od przerwania stażu do złożenia wniosku minie nie więcej niż 6 miesięcy, okres stażu odbytego przed przerwą będzie zaliczony z wyłączeniem okresu nieobecności.

Jeśli ten okres był dłuższy, jesteś obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 3 i 4).

Przepis ten nie dotyczy Ciebie, jeżeli jesteś nauczycielem skierowanym do pracy za granicą (KN art. 9d ust. 4a).

W przypadku nieobecności w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tego urlopu (KN art. 9d ust. 3a).

Jeżeli zmuszony jesteś przerwać staż z powodów innych niż wymienione wcześniej, możesz to zrobić w dowolnej chwili na swój wniosek. Jednak w przypadku ponownego rozpoczęcia stażu, musisz go odbyć w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 5).

Jeżeli w okresie trwającego 2 lata i 9 miesięcy stażu zmieniłeś miejsce zatrudnienia, zalicza Ci się okres stażu odbytego w poprzednim miejscu pracy, o ile:

 • podjąłeś zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy;
 • za czas dotychczas odbywanego stażu otrzymałeś pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Ta ocena będzie uwzględniona przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego za okres całego stażu (KN art. 9f ust. 2).

Jeżeli posiadasz co najmniej stopień naukowy doktora możesz się ubiegać o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 2).

Jeżeli jesteś nauczycielem akademickim posiadającym stopień naukowy oraz legitymujesz się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, to z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładach kształcenia nauczycieli uzyskujesz stopień nauczyciela mianowanego (KN art. 9a ust. 4).

Jeżeli uzyskałeś stopień nauczyciela kontraktowego z pominięciem stopnia nauczyciela stażysty (KN art. 9a ust. 3), dyrektor może skrócić Ci staż do 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 2).


Zwolnienie ze stażu

Jeśli jesteś nauczycielem kontraktowym, oddelegowanym do pracy w związkach zawodowych (zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy lub urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w KN art. 1 ust. 2 pkt 3) i jeżeli od dnia nadania Ci poprzedniego stopnia awansu zawodowego okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 2 lata i 9 miesięcy, to jesteś zwolniony z odbywania stażu, a tym samym z obowiązku sporządzania planu rozwoju zawodowego (KN art. 9e ust. 3).

Jeżeli jesteś nauczycielem, który przestał:
 • zajmować stanowisko dyrektora,
 • być zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
 • korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (praca w związkach zawodowych)

to okres zajmowania stanowiska, zatrudnienia lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zalicza Ci się do stażu wymaganego do uzyskania kolejnego stopnia awansu (KN art. 9e ust. 4).

Jeżeli w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
 • powierzono Ci stanowisko dyrektora,
 • zatrudniono na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
 • zostałeś oddelegowany do pracy w związku zawodowym

to okres odbytego stażu zalicza się do nieprzerwanego okresu pracy (na danym stanowisku) potrzebnego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (KN art. 9e ust. 5).Dokumentacja

Jeżeli zmieniłeś miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu, to zobowiązany jesteś dołączyć do dokumentacji (składanej razem z wnioskiem) świadectwo pracy lub zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym stanowisku w poprzednim miejscu pracy (Rozp. §7 ust. 1 pkt 2).

Jeżeli w okresie odbywania stażu byłeś zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć, ale łącznie w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego pensum, powinieneś załączyć świadectwa pracy ze wszystkich tych szkół lub zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach w poprzednich miejscach pracy (Rozp. §7 ust.1 pkt 2).

Jeżeli jesteś nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych, jesteś zobowiązany dołączyć do wniosku o rozpoczęcie procedury egzaminacyjnej następujące dokumenty (Rozp. §7 ust. 2):

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub potwierdzone kopie tych dokumentów, akt nadania stopnia awansu zawodowego;
 • świadectwa pracy dotyczące okresów pracy, urlopowania, zwolnień z pracy lub zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących tych okresów, jeśli tych okresów nie można udokumentować na podstawie świadectw pracy;
 • dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy związany z realizowaniem w okresie ostatnich dwóch lat zadań odpowiednio na rzecz: edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Powoływanie komisji i przyznawanie stopni awansu zawodowego

Jeśli jesteś nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych, komisję egzaminacyjną powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (KN art. 9g ust. 7), do niego składasz wniosek o postępowanie egzaminacyjne (KN art. 9b ust. 2), on też nadaje Ci stopień nauczyciela mianowanego (KN art. 9b ust. 4 pkt 4).

W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych wchodzą:

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • trzej eksperci z listy ekspertów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego - powołany na jego wniosek (KN art. 9g ust. 5).

Uwaga! Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust. 5a).

 

 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK