awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  :: 

   

Mianowany

::  wstęp  ::  teczka ::  plan i staż  ::  wymagania  ::

 

wstęp

 

Nauczyciel mianowany - awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

Drogi Nauczycielu Mianowany!

Jesteśmy w trakcie wdrażania reformy oświaty. Wszystkim, zarówno ustawodawcy, jak i nauczycielom, uczniom, rodzicom, zależy na tym, żeby szkoła stała się miejscem bardziej przyjaznym i zapewniała efektywne kształcenie. To od Ciebie w dużym stopniu zależy, na ile to się powiedzie. Wprowadzony system awansu zawodowego nauczycieli, oprócz podnoszenia jakości pracy szkoły, daje Ci szansę na potwierdzenie Twoich dokonań i gratyfikację finansową. Przedstawiamy Ci zatem procedurę i zasady związane z uzyskaniem stopnia nauczyciela dyplomowanego.


Staż

Staż rozpoczynasz z początkiem roku szkolnego, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - zwana dalej KN - art. 9d ust. 1).

Uwaga! W przypadku nawiązania stosunku pracy po tym terminie staż możesz rozpocząć dopiero w nowym roku szkolnym (KN art. 9d ust. 1a).

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 1 pkt 2).


Plan rozwoju zawodowego

Twoim zadaniem jest napisanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu z uwzględnieniem:

 • specyfiki i potrzeb szkoły;
 • zadań, które masz zrealizować zgodnie z rozporządzeniem o awansie zawodowym;
 • wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • Twojej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Plan rozwoju zawodowego przedstawiasz do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły, w której odbywać będziesz staż (KN art. 9c ust. 3). Dyrektor, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, zatwierdza przedstawiony przez Ciebie plan. Po zakończeniu stażu składasz dyrektorowi, w ciągu 30 dni, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3.08.2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami - zwane dalej Rozp. - §6 ust. 4 i 5).


Realizacja planu rozwoju zawodowego

Do Twoich najważniejszych zadań podczas odbywania stażu będą należeć (Rozp. §5 ust. 1):

 • doskonalenie warsztatu i metod pracy;
 • uczestniczenie w realizowaniu zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe;
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia.

  Realizację planu rozwoju zawodowego możesz dokumentować w formie:
 • zapisów na temat wykonywanych zadań (analiza własnych działań, ocena ich skuteczności, wprowadzane korekty, wnioski) w specjalnie do tego celu przeznaczonym notatniku;
 • konspektów lekcji, scenariuszy zajęć, prac dzieci, nagrań audio-wideo z zapisami lekcji (np. zajęć otwartych), programów dotyczących działań edukacyjnych, publikacji, referatów lub innych materiałów, których jesteś autorem (np. prac związanych z działalnością artystyczną, jeśli jesteś nauczycielem przedmiotów artystycznych);
 • uwag i refleksji na temat przeczytanej literatury, uczestnictwa w zajęciach doskonalenia zawodowego, stosowanych metod pracy;
 • opisu zadań, podejmowanych np. w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub współpracy z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Pamiętaj, że jesteś zobowiązany do sporządzenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu (KN art. 9c ust. 3). Systematyczne dokumentowanie działań w okresie stażu znacznie ułatwi Ci to zadanie, pomoże również w zgromadzeniu odpowiedniej dokumentacji w celu przedłożenia komisji kwalifikacyjnej.


Ocena dorobku zawodowego

Dyrektor szkoły dokonuje oceny Twojego dorobku zawodowego za okres stażu, w której uwzględni stopień realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocenę sformułuje po zasięgnięciu opinii rady rodziców (KN art. 9c ust. 6 pkt 2). Może też poprosić o opinię samorząd uczniowski.

 • rada rodziców przedstawia swoją opinię w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie; brak opinii rady rodziców nie wstrzymuje dokonania oceny dorobku zawodowego (KN art. 9c ust. 7);
 • ocena dorobku zawodowego może być pozytywna lub negatywna (KN art. 9c ust. 8);
 • ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera jej uzasadnienie, także pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (KN art. 9c ust. 8);
 • od oceny dorobku zawodowego masz prawo odwoływać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (KN art. 9c ust. 9);
 • organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni, a jego decyzja jest ostateczna, w przypadku zaś niedotrzymania tego terminu przez organ, masz prawo ubiegać się o akceptację komisji kwalifikacyjnej bez tej oceny (KN art. 9c ust. 9 i 10);

Gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego wydana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest negatywna, ponowna ocena może zostać dokonana po odbyciu jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, na Twój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły (KN art. 9c ust. 11) - staż ten rozpoczyna się tak jak poprzedni, z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (KN art. 9d ust. 1).

Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego


W ciągu 3 lat od daty uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu powinieneś złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (KN art. 9d ust. 2). Wniosek kierujesz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (KN art. 9b ust. 2).

Uwaga! W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku, jesteś zobowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 2). Staż rozpoczynasz z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (KN art. 9d ust. 1).

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego obowiązany jesteś dołączyć (Rozp. §7):

 

 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub ich potwierdzone kopie oraz akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
 • zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku podczas odbywania stażu;
 • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego realizowany podczas stażu i sprawozdanie uwzględniające stopień jego realizacji, zmiany i modyfikacje wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia;
 • ocenę dorobku zawodowego okresu stażu;
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Dokumentacja ta powinna być przedstawiona w następującej formie (Rozp. §7 ust. 4):
 1. opisu i analizy realizacji wymagań, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozp.;
 2. pisemnego sprawozdania z realizacji wybranych zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 3 Rozp.;
 3. opisu i analizy co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jesteś zatrudniony;
 4. zaświadczeń i materiałów potwierdzających pełnienie funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnianiem wymagań określonych w §5 ust. 2 Rozp., jeżeli nie wynika to ze sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uwaga! Jeśli jesteś nauczycielem przedmiotów artystycznych, wyżej wymienioną dokumentację możesz przedstawić również w innej formie, związanej z Twoją działalnością artystyczną (Rozp. §7 ust. 5).

Uwaga! Za spełnienie wymagań uznaje się także Twój odpowiedni dorobek zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem okresu od dnia uzyskania przez Ciebie stopnia nauczyciela mianowanego (KN art. 9c ust. 3a).

Spełniasz wymagania niezbędnie do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, jeżeli (Rozp. §5 ust. 2):

 1. opracowujesz i wdrażasz przedsięwzięcia oraz programy na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, wykorzystujesz i doskonalisz umiejętności w zakresie stosowania technologii komputerowej i informacyjnej;
 2. posiadasz umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły;
 3. zrealizowałeś co najmniej cztery z następujących zadań:
  1. przygotowałeś i wdrożyłeś opracowany przez siebie program, dotyczący działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
  2. opracowałeś co najmniej dwie publikacje, referaty lub inne materiały związane z wykonywaną pracą i opublikowałeś je, wygłosiłeś lub popularyzowałeś w innej formie (jeżeli jesteś nauczycielem szkoły artystycznej za spełnienie tego zadania uznaje się prowadzenie aktywnej działalności artystycznej);
  3. prowadziłeś otwarte zajęcia, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub pełniłeś funkcje związane z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym;
  4. aktywnie i systematycznie współpracowałeś ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich;
  5. realizowałeś zadania egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej albo eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy lub rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego albo konsultanta Centrum Edukacji Artystycznej (jako nauczyciel szkoły artystycznej);
  6. pełniłeś funkcje doradcy metodycznego lub zdobyłeś kwalifikacje edukatora albo trenera terapeuty;
  7. uzyskałeś dodatkowe kwalifikacje zawodowe umożliwiające poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych, związanych z zadaniami szkoły;
  8. samodzielnie lub we współpracy z zespołem zrealizowałeś inne zadania na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskałeś znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej.
 4. umiałeś rozpoznawać i rozwiązywać problemy edukacyjne, wychowawcze lub inne, uwzględniające specyfikę typu i rodzaju Twojej szkoły.

Do wniosku możesz dołączyć również inną dokumentację świadczącą o Twoich osiągnięciach zawodowych (Rozp. §7 ust. 3).Postępowanie kwalifikacyjne

Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny (KN art. 9g ust. 3).

W skład komisji wchodzą:
 • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - jako przewodniczący komisji,
 • dyrektor lub wicedyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadku ubiegania się o awans dyrektora szkoły;
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w miarę możliwości o specjalności zawodowej odpowiadającej Twojej specjalności oraz typowi i rodzajowi Twojej szkoły (Rozp. §10);
 • przedstawiciel wskazanego przez Ciebie związku zawodowego - powołany na Twój wniosek (KN art. 9g ust. 5).

Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust. 5a).
W pracach komisji może brać udział, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (KN art. 9g ust. 4).

Komisja przeprowadza postępowanie wobec wniosków spełniających wymogi formalne (Rozp. §8 ust. 2 i 3):

 • złożonych przed 30 czerwca - nie później niż do końca roku szkolnego;
 • złożonych po 30 czerwca - nie później niż w styczniu i lutym następnego roku kalendarzowego.

W przypadku, gdy wniosek lub dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje stwierdzone braki i wyznacza termin ich uzupełnienia (Rozp. §8 ust. 6).

Komisja przeprowadza postępowanie według kolejności napływania wniosków (Rozp. §8 ust.1), analizuje przedstawioną przez Ciebie dokumentację. Ważne jest, abyś przedstawił w tej dokumentacji swoje dokonania w sposób uporządkowany.


Wynik postępowania kwalifikacyjnego

Jednym z warunków nadania Ci stopnia nauczyciela dyplomowanego jest uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej (KN art. 9b ust. 1 pkt 3).
Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 swego składu (Rozp. §11 i 12):

 • każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez Ciebie wymagań według skali punktowej od 0 do 10;
 • otrzymujesz akceptację komisji po uzyskaniu co najmniej 2/3 możliwych punktów, którymi dysponują członkowie komisji obecni na posiedzeniu;
 • z przebiegu prac komisji sporządzany jest protokół, uwzględniający punktację wraz z jej uzasadnieniem;
 • jeśli uzyskałeś akceptację komisji kwalifikacyjnej, otrzymujesz od niej zaświadczenie o akceptacji na stopień nauczyciela dyplomowanego (rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi organ powołujący komisję);
 • w przypadku nieuzyskania akceptacji komisji możesz ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego po odbyciu (na swój wniosek i za zgodą dyrektora szkoły) dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy (KN art. 9g ust. 8);
 • jeśli ponownie nie uzyskałbyś akceptacji komisji na stopień nauczyciela dyplomowanego, przed kolejnym ubieganiem się o akceptację powinieneś ponownie odbyć staż w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy (KN art. 9g ust. 8 pkt 2).

Nadanie stopnia awansu zawodowego

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nadaje Ci, w drodze decyzji administracyjnej, stopień nauczyciela dyplomowanego (KN art. 9b ust. 4 pkt 3), jeśli:

 1. Spełniasz wymagania kwalifikacyjne, o których mowa w KN art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3;
 2. Odbyłeś staż i otrzymałeś pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
 3. Uzyskałeś akceptację komisji kwalifikacyjnej (KN art. 9b ust. 1 pkt 3).

W przypadku niespełnienia któregoś z wyżej wymienionych warunków nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, organ sprawujący nadzór pedagogiczny odmawia, również w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego (KN art. 9b ust. 6):

Od tej decyzji możesz odwoływać się do organu wyższego stopnia (KN art. 9b ust. 7). Jest nim w stosunku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - właściwy minister. Możesz się również odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego zawiera w szczególności (KN art. 9b ust. 5): nazwę komisji kwalifikacyjnej, numer i datę wydania zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela dyplomowanego, a także informacje o poziomie wykształcenia nauczyciela. Do tego aktu załączane jest uzasadnienie (Rozp. §11 ust. 11).

Jeżeli po otrzymaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego uzyskałeś poziom wykształcenia wyższy niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego, organ nadzoru pedagogicznego wydaje na Twój wniosek nowy akt nadania, uwzględniający posiadany przez Ciebie poziom wykształcenia (KN art. 9f ust. 1).! Szczególne sytuacje:


Staż


Jeżeli podczas stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy zmieniłeś miejsce zatrudnienia, zalicza Ci się czas stażu odbytego w poprzednim miejscu pracy, o ile (KN art. 9f ust. 2 i 3):

 • podjąłeś zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy;
 • otrzymałeś pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres dotychczas odbytego stażu, ocena ta będzie uwzględniona przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego za okres całego stażu.

Jeżeli przerwiesz staż z powodu czasowej niezdolności do pracy i trwa ona łącznie dłużej niż 3 miesiące wskutek:
 • choroby,
 • zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
 • urlopu innego niż urlop wypoczynkowy,

możesz złożyć wniosek o kontynuację stażu. Jeśli od przerwania stażu do złożenia wniosku minie nie więcej niż 6 miesięcy, okres stażu odbytego przed przerwą będzie zaliczony, z wyłączeniem okresu nieobecności. Jeśli ten okres był dłuższy, jesteś obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust. 3 i 4). Przepis ten nie dotyczy Cię, jeżeli jesteś nauczycielem skierowanym do pracy za granicą (KN art. 9d ust. 4a).
W przypadku nieobecności w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego staż ulega przedłużeniu o czas trwania tego urlopu (KN art. 9d ust. 3a).

Jeżeli zmuszony jesteś przerwać staż z powodów innych niż wymienione wcześniej, możesz to zrobić w dowolnej chwili na swój wniosek. Jednak w przypadku ponownego rozpoczęcia stażu musisz go odbyć w pełnym wymiarze (KN art. 9d ust.5).

Jeżeli posiadasz co najmniej stopień naukowy doktora, możesz się ubiegać o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu trwającego 9 miesięcy (KN art. 9c ust. 2).

Uwaga! Nauczyciele akademiccy posiadający stopień naukowy oraz pracujący co najmniej 3 lata w szkole wyższej, z dniem rozpoczęcia pracy w zakładzie kształcenia nauczycieli uzyskują stopień nauczyciela mianowanego (KN art. 9a ust. 4).


Jeżeli jesteś nauczycielem, który przestał:
 • zajmować stanowisko dyrektora,
 • być zatrudniony na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
 • korzystać z urlopu lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy (praca w związkach zawodowych)

to okres zajmowania stanowiska, zatrudnienia lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zalicza Ci się do stażu wymaganego do uzyskania kolejnego stopnia awansu (KN art. 9e ust. 4).

Jeżeli w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
 • powierzono Ci stanowisko dyrektora,
 • zatrudniono na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
 • zostałeś oddelegowany do pracy w związku zawodowym

to okres odbytego stażu zalicza Ci się do nieprzerwanego okresu pracy (na danym stanowisku) potrzebnego do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (KN art. 9e ust. 5).


Zwolnienie ze stażu

Jeśli jesteś nauczycielem mianowanym, oddelegowanym do pracy w związkach zawodowych (zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy lub urlopowanym na podstawie przepisów ustawy, o których mowa w KN art. 1 ust. 2 pkt 3), jeżeli od dnia nadania Ci poprzedniego stopnia awansu zawodowego okres urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy trwa nieprzerwanie co najmniej 2 lata i 9 miesięcy, to jesteś zwolniony z odbywania stażu, a tym samym z obowiązku sporządzania planu rozwoju zawodowego (KN art. 9e ust. 3).

Jeśli jesteś nauczycielem mianowanym, zatrudnionym na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne w urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznych jednostkach nadzoru, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisjach egzaminacyjnych, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (KN art. 1 ust. 2 pkt 1) i Twój nieprzerwany okres pracy na tym stanowisku trwa co najmniej 2 lata i 9 miesięcy, a w przypadku, gdy jesteś nauczycielem posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, co najmniej 9 miesięcy, to jesteś zwolniony z obowiązku odbywania stażu, a tym samym z obowiązku sporządzania planu rozwoju zawodowego (KN art. 9e ust. 2).


Dokumentacja

Jeżeli zmieniłeś miejsce zatrudnienia w okresie odbywania stażu, zobowiązany jesteś dołączyć do dokumentacji, składanej razem z wnioskiem, świadectwo pracy lub zaświadczenie o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym stanowisku w poprzednim miejscu pracy (Rozp §7 ust. 1 pkt 2).

Jeżeli w okresie odbywania stażu byłeś zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć, ale łącznie w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć, powinieneś załączyć świadectwa pracy ze wszystkich tych szkół lub zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach (Rozp. §7 ust. 2).

Jeżeli jesteś nauczycielem zatrudnionym na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne (wymienionym w KN art. 1 ust. 2 pkt 1), jesteś zobowiązany dołączyć do wniosku o rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej (Rozp. §7 ust. 2):

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub ich potwierdzone kopie, akt nadania stopnia awansu zawodowego;
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • świadectwa pracy dotyczące okresów pracy, urlopowania, zwolnień z pracy lub zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących tych okresów;
 • sprawozdanie z ostatnich dwóch lat pracy, zawierające informacje o sposobie realizacji zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska, uwzględniające w szczególności problematykę związaną z wykonywaniem nadzoru pedagogicznego.

Jeżeli jesteś nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych, zobowiązany jesteś dołączyć do wniosku o rozpoczęcie procedury kwalifikacyjnej (Rozp. §7 ust. 2):

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub ich potwierdzone kopie, akt nadania stopnia awansu zawodowego;
 • dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 • świadectwa pracy dotyczące okresów pracy, urlopowania, zwolnień z pracy lub zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących tych okresów;
 • dokumentację potwierdzającą dorobek zawodowy związany z realizowaniem w okresie ostatnich dwóch lat zadań na rzecz: edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.

Powoływanie komisji i przyznawanie stopni awansu zawodowego

Jeżeli jesteś nauczycielem zatrudnionym na stanowisku, na którym wymagane są kwalifikacje pedagogiczne (wymienionym w KN art. 1 ust. 2 pkt. 1), komisję powołuje minister, właściwy dla instytucji, w której pracujesz (KN art. 9g ust. 6 pkt 1-4). Do niego składasz wniosek o postępowanie kwalifikacyjne (KN art. 9b ust. 2), on też nadaje Ci stopień nauczyciela dyplomowanego (KN art. 9b ust. 4 pkt 4).

W skład komisji powoływanej dla nauczycieli zatrudnionych na stanowisku, na którym wymagane sa kwalifikacje pedagogiczne wchodzą (KN art. 9g ust. 6a):

 • przedstawiciel właściwego ministra,
 • kierownik jednostki, w której nauczyciel jest zatrudniony lub jego przedstawiciel, z wyjątkiem ubiegania sie o awans kierownika jednostki,
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego - powołany na jego wniosek (KN art. 9g ust. 5).

Uwaga! Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust. 5a).

Jeśli jesteś nauczycielem urlopowanym lub zwolnionym z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych, komisję kwalifikacyjną powołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (KN art. 9g ust. 7). Do niego składasz wniosek o postępowanie kwalifikacyjne (KN art. 9b ust. 2), on też nadaje Ci stopień nauczyciela dyplomowanego (KN art. 9b ust. 4 pkt 4).

W skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela urlopowanego lub zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na mocy ustawy o związkach zawodowych wchodzą (KN art. 9g ust. 7a):

 • przedstawiciel ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • dyrektor szkoły, z której nauczyciel został urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy,
 • trzej eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • przedstawiciel wskazanego przez nauczyciela związku zawodowego - powołany na jego wniosek (KN art. 9g ust. 5).

Uwaga! Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku (KN art. 9g ust. 5a).

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK