awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Awans zawodowy

::  wstęp  ::  ściągawka  ::  zmiany w ustawie  ::  awans katechety  ::

 ::  wniosek o rozpoczęcie stażu  ::

Awans zawodowy katechety

 

Wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne Ks. Ryszard Czekalski
Znowelizowana "Karta Nauczyciela" wprowadziła nowy sposób awansowania nauczycieli. Wszystkie przepisy zamieszczone w Ustawie, jak również kolejno wydane przepisy wykonawcze do wspomnianej Ustawy, odnoszą się także do katechetów pracujących we wszystkich placówkach oświatowych. Dlatego istnieje konieczność szczegółowego zapoznania się z aktami prawnymi, umożliwiającymi ubieganie się o określony stopień awansu zawodowego. Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany (1).Minister Edukacji Narodowej, do ogólnego zapisu zamieszczonego w Ustawie "Karta Nauczyciela", w dniu 3 sierpnia 2000 roku wydał rozporządzenie wykonawcze w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (2). Rozporządzenie określa: sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączonej do wniosku nauczyciela o postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne, zakres wymagań kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, z uwzględnieniem zróżnicowania grup nauczycieli, oraz tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. Przyjmując kolejność poszczególnych stopni, poniżej zostaną uwzględnione najistotniejsze wymagania kwalifikacyjne i egzaminacyjne stawiane nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy.

Nauczyciel stażysta.
Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien przede wszystkim:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym sposób prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji oraz przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków nauki i pracy,
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej dwóch zajęć w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
3) prowadzić zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu,
4) uczestniczyć w wewnątrz-szkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa staż. 

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego obejmują w szczególności:
1) wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację podstawowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż,
2) posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska uczniów, w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem,
3) umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć,
4) znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.II. 

Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły,
2) samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa staż.

Wymagania egzaminacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego obejmują w szczególności:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu; wykazywanie umiejętności samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka w szkole oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków,
2) umiejętność uwzględnienia w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3) uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki typu i rodzaju szkoły,
4) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej,
5) wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela,
6) znajomość przepisów dotyczących sytemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.

Nauczyciel mianowany
Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
2) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
3) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Wymagania kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego obejmują w szczególności:
1) opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej,
2) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły,
3) realizację co najmniej czterech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą,
c) prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz-szkolnym doskonaleniem zawodowym,
d) aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
e) wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, podręczników, środków dydaktycznych, programów wychowania przedszkolnego,
f) pełnienie funkcji doradcy metodycznego, uzyskanie kwalifikacji edukatora lub trenera terapeuty,
g) uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły,
h) wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.IV. Dokumentacja
Postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne jest możliwe wówczas, gdy kandydat ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego jest w stanie dołączyć pełną dokumentację, określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (3).

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego powinna obejmować:
1) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe lub poświadczone kopie tych dokumentów,
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia /minimum pół etatu/ oraz zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu,
3) w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenie ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu, o ile nie jest możliwe udokumentowanie zatrudnienia świadectwami pracy,
4) zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
5) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu,
6) dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w § 3-5. Wymagania te zostały omówione powyżej, uwzględniając poszczególne stopnie awansu zawodowego,
7) inną dokumentację świadczącą o osiągnięciach zawodowych.

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych może być przedstawiona w różnej formie. W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej jest mowa o następujących formach dokumentacji (4):
1) materiały potwierdzające realizację zadań określonych w Planie Rozwoju Zawodowego w zależności od obszarów działalności zawodowej, w szczególności w postaci pisemnej, graficznej lub nagrań audio-video,
2) zaświadczenia potwierdzające pełnienie określonej funkcji, prowadzenie działań lub wykonywanie zadań związanych ze spełnieniem wymagań na określony stopień awansu zawodowego,
3) świadectwa i zaświadczenia potwierdzające udział w kształceniu ustawicznym lub poświadczonych kopii tych dokumentów,
4) w przypadku nauczyciela mianowanego dodatkowo należy dołączyć:
- pisemne sprawozdanie nauczyciela z realizacji przynajmniej czterech wybranych zadań (patrz wyżej - punkt III),
- opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony,
- opis i analiza uczestnictwa w działaniach mających na celu opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej, oraz opis i analiza umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. Złożona dokumentacja przez kandydata jest istotna, gdyż każde postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne rozpoczyna się od dokładnej analizy formalnej dokumentacji (5). W przypadku gdy dokumentacja nie spełnia wymagań formalnych, komisja zwraca wniosek i dokumentację, wskazując braki formalne oraz określa termin ich uzupełnienia. Komisja kontynuuje postępowanie kwalifikacyjne lub egzaminacyjne po przedstawieniu uzupełnionego wniosku i dokumentacji (6).Warto zatem od momentu rozpoczęcia ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego zatroszczyć się o właściwe dokumentowanie podejmowanych działań.

przypisy
(1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela /tekst ujednolicony/, w: Biblioteczka Reformy. Ministerstwo Edukacji Narodowej o nowelizacji Karty Nauczyciela, Warszawa 2000, art. 9a.
(2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w: Dziennik Ustaw nr 70, poz. 825.
(3) Tamże, § 7.
(4) Tamże, §7, ust. 4.
(5) Tamże, § 8, ust. 5.
(6) Tamże, § 8, ust. 6.

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK