Ściągawka z awansu zawodowego kolejne etapy na drodze do awansu

 

 
Kolejne etapy awansu

Nauczyciel posiada stopień

STAŻYSTA

KONTRAKTOWY

 MIANOWANY

Rozpoczęcie stażu

z dniem nawiązania stosunku pracy
art. 9d ust.1 K. N. 

z dniem 1 września na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły|
art. 9d ust.1 K. N.

Czas trwania stażu

9 miesięcy
art. 9c ust.1 pkt 1 K. N.

2 lata 9 miesięcy
art. 9c ust.1 pkt 2 K. N.

Warunki skrócenia stażu określa
art. 7 ust 2 Ustawy z dnia 18.02.2000r o zmianie ustawy-Karta Nauczyciela

Ewentualne przerwy w odbywaniu stażu

Staż przerywa się z powodu nieobecności nauczyciela w szkole trwającej dłużej niż 3 miesiące. Po ustaniu przyczyny przerwania stażu nauczyciel może złożyć wniosek o kontynuację stażu
art. 9d ust. 3 i 4 K. N.

 

Nauczyciel kontraktowy i mianowany mogą przerwać staż na swój wniosek w każdym czasie również z innych powodów niż wymieniono wyżej. W przypadku ponownego rozpoczęcia stażu odbywają go w pełnym wymiarze.
art. 9d ust. 5 K. N.

Opiekun stażu – powoływany jest dla nauczyciela stażysty i kontraktowego

Dyrektor szkoły przydziela opiekuna spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
art. 9c ust. 4 K. N.

Opiekun stażu udziela pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego oraz opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego
art. 9c ust.5 K. N.

Nauczyciel sam opracowuje plan rozwoju zawodowego
art. 9c ust. 3 K.N.

Dyrektor szkoły zapewnia prawidłowy przebieg stażu
§ 6 ust 1 Rozporządzenia MEN

W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora szkoły (art. 9c ust.3 K. N.) uwzględniający zakres wymagań umożliwiających uzyskanie awansu na odpowiedni stopień określonych w Rozporządzeniu MEN

§ 3 ust.2

§ 4 ust. 2

§ 5 ust. 2

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
art. 9c ust. 3 K. N.

Ocena dorobku zawodowego

Ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju i po

zapoznaniu się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców

zasięgnięciu opinii rady rodziców

 

Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku nauczyciela. Nie przedstawienie tej opinii nie wstrzymuje postępowania.
art. 9c ust.7 K. N.

Ocena sporządzona jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości odwołania. Ocena może być pozytywna lub negatywna. Od oceny nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 14 dni. Organ rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni. Ocena ta jest ostateczna. Ponowna ocena może być dokonana po odbyciu na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w wymiarze 9 m-cy. Dodatkowy staż rozpoczyna się z dniem 1 września.
art. 9c ust. 6,7,8,9,10 i 11 K. N.

Złożenie wniosku przez nauczyciela o postępowanie

kwalifikacyjne

egzaminacyjne

kwalifikacyjne

w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego

 

W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel zobowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
art. 9d ust. 2 K.N.

Do złożonego wniosku nauczyciel załącza dokumentację, której zakres określa
§ 7 ust 1, 2, 3 i 4 Rozporządzenia MEN

Postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne). Powołanie komisji.

Powołuje dyrektor szkoły. 

Skład komisji:

-dyr. szkoły

-przewodniczący zespołu
przedmiotowego

-opiekun stażu


art. 9g ust.1 K. N.

§ 9 ust. 1 Roz. MEN

Powołuje organ prowadzący szkołę.

Skład komisji:

-przedst. organu
prowadzącego szkołę

-dyrektor szkoły

-trzej eksperci z listy MEN

art. 9g ust.2 K. N.

§ 9 ust. 2 Roz. MEN

Powołuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Skład komisji:

-przedst. organu
sprawującego nadzór 

-dyrektor szkoły

-trzej eksperci z listy MEN

art. 9g ust. 3 K.N.

§ 9 ust. 3 Roz. MEN

 

W skład komisji może wchodzić w charakterze obserwatora przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Na wniosek nauczyciela w skład komisji może wejść przedstawiciel związku zawodowego wskazany we wniosku.

art.9g ust.4 i 5 K. N.

Nauczyciel, który nie uzyskał akceptacji komisji lub nie zdał egzaminu, może ponownie złożyć wniosek o postępowanie kwalifikacyjne (egzaminacyjne) za zgodą dyrektora i po odbyciu dodatkowego stażu w wymiarze 9 m-cy

 

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu tylko jeden raz w danej szkole
art.9g ust. 8 punkt 1 K. N.

Nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nie uzyskania akceptacji przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej jest obowiązany do odbycia stażu trwającego 2 lata 9 m-cy.
art. 9g ust.8 punkt 2 K. N.

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego

nauczyciela kontraktowego

nauczyciela mianowanego

nauczyciela dyplomowanego