awans zawodowy 
nauczyciela

                                                                                                                            serwis portalu gorakalwaria.com.pl

 

 

 

::  e-mail  ::

   

Mianowany

::  wstęp  ::  teczka ::  plan i staż  ::  wymagania  ::

 

plan i staż

::  kryteria przy ocenie planu  ::  wniosek o rozpoczęcie stażu  ::
::  ocena dorobku zawodowego  ::

 

 

....................................................                              ......................................
            (Pieczęć szkoły)                                                           (Miejscowość, data)

 

....................................................
            (Znak pisma)

 

Ocena dorobku zawodowego

 

1.           Imię i nazwisko nauczyciela: ...............................................................................................

2.      Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu: ..................................

3.      Starającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

4.      Zatrudnionego w wymiarze ......................................... godzin tygodniowo.

 

Działając na podstawie art. 9c ust.6, 8 i 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 roku z późniejszymi zmianami) ustalam Pani/Panu pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

 

UZASADNIENIE

 

Pani/Pan ................................................................................... spełnia wymogi formalno-prawne do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotu .......................................................

Dokonując oceny stwierdzam, że nauczyciel:

-        prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego,

-        umiejętnie realizował i modyfikował swój plan rozwoju zawodowego,

-        prawidłowo dokumentuje swoje osiągnięcia zawodowe,

-        potrafi prezentować własne osiągnięcia zawodowe,

-        umie współpracować z rodzicami, uczniami, gronem pedagogicznym

-        umie rozwiązywać problemy, jakie powstają w trakcie pracy zawodowej,

-        umie dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym z innymi,

-        podejmuje przedsięwzięcia, które wykraczają poza jego podstawowy zakres obowiązków,

-        dba o własny rozwój.

Przy dokonywaniu oceny wziąłem pod uwagę Pani/Pana sprawozdanie z realizacji 
planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, opinię wydaną 
przez Radę Rodziców oraz własne obserwacje.

 

Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwi Pani/Panu 
złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Ustawowy termin na złożenie wniosku wynosi 3 lata*
 od dnia otrzymania niniejszej oceny.

Niedotrzymanie powyższego terminu powoduje konieczność ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

 

Pouczenie:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny do organu sprawującego nadzór pedagogiczny

............................................................................................

(pełna nazwa i adres właściwego miejscowo Kuratorium Oświaty lub delegatury)

 

Podstawa prawna:

Art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami).

 

                                                                                                            .............................................
   (Podpis i pieczęć dyrektora)

 

Otrzymałem

 

...........................................
 (data i podpis nauczyciela)

 

Uwaga - wyjaśnienie

* Przepis art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 9d ust. 2 Karty Nauczyciela. Oznacza to, iż nauczyciele, którzy odbyli staż w wymiarze 9 miesięcy lub 1 rok i 9 miesięcy (art. 7 ust. 2) mogą składać wnioski o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego 
jedynie w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 18 lutego 2000 roku
 (w projekcie tzw. ustawy czyszczącej termin ten zmienia się na trzy lata). W razie nie złożenia wniosku w tym terminie nauczyciel powinien odbyć staż w pełnym wymiarze,
tj. 2 lata i 9 miesięcy.

 

   

 

 

 

 
:: awans :: podstawa prawna :: stażysta :: kontraktowy :: mianowany :: opiekun ::
:: plan :: sprawozdanie :: publikacje :: literatura :: linki :: 

     

   Prawa kopiowania © MGK